Pyetja 1/30

Testi 20

Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të dyfishtë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet kufizim shpejtësie prej 70 km/orë për autoveturat.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron që po afrohemi në një kryqëzim ku duhet të japim përparësi.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, mund të kapërcehet.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia B lejon të vazhdohet vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ndalosh në një postbllok të policisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugë me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjendja teknike e mjetit (konsumimi I gomave, ngarkesa, sistemi i frenimit, etj.).

Lista e testeve

Gomat shumë të konsumuara shkaktojnë humbjen e kontaktit të tyre me asfaltin e lagur edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogël.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Mjetet me motor, në karrexhatën me një korsi për çdo sens, duhet të qarkullojnë sa më në afërsi të kufirit të djathtë të saj.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: D, P, B, N.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, çdo mjet duhet të ndalojë në qendër të tij.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Gjatë parakalimit të mjetit duhet të mbajmë distancë anësore të pranueshme për të ruajtur sigurinë.

Lista e testeve

Kur gjendemi para një pengese, që nuk lejon këmbimin me mjetet përballë, duhet të ndalojmë për t’u dhënë atyre përparësi.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve mbrojtëse për fëmijët nuk është i detyrueshëm nëse fëmija udhëton së bashku me prindin.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në qendrën turistike të Vorës duhet të kthehemi majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përdoret nga polici i trafikut rrugor për ndalimin e mjeteve ose për të rregulluar trafikun.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, tregon që ndalohet qarkullimi i mjeteve në ditët e punës, nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit pranë stacioneve të autobusëve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në rrugë urbane me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur presioni i vajit lubrifikues në motor është i pamjaftueshëm.

Lista e testeve

Ndalohet përdorimi i pajisjeve të sinjalizimit zanor (borive) në qendrat e banuara, përveç rasteve të rreziqeve të papritura.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur kalohen kufijtë maksimalë të shpejtësisë me jo më shumë se 10 km/orë.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur janë thyer rregullat për ruajtjen e ambientit nga zhurmat.

Lista e testeve