Pyetja 1/30

Testi 19

Panelet distancometrike, si në figurë, gjenden vetëm në kalimet në nivel pa pengesa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me peshë faktike mbi 7 tonë.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet qarkullimi me shpejtësi të ndryshme, por jo më të madhe se ajo e lejuara për atë kategori rruge.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë është e vendosur mbi sipërfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, mund të ndeshet në një kryqëzim të rregulluar me semafor.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon kalimin e këmbësorëve në kryqëzime.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë së autoveturës në rrugët interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugët e asfaltuara dhe të porsa lagura nga shiu.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet të pastrohet mirë xhami i përparmë dhe xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmërinë e nevojshme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B për tu kthyer majtas duhet të ndezë sinjalin e majtë në momentin që fillon të kthehet majtas.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele, kur punonjësi i trafikut e autorizon këtë lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari kur ka në funksion sinjalet e urgjencës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në prani të sinjalit “NDALIM I SINJALIZIMIT ZANOR”.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell mbingarkesë te rrotat e pasme të mjetit.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët prodhohen sipas karakteristikave të peshës dhe gjatësisë të fëmijëve.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie dhe mbeturina të veshjeve në pjesët e trupit, duhet të largohen menjëherë mbetjet e veshjeve.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ul aftësitë reaguese gjatë drejtimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se rruga është e zënë nga bora e madhe.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vendkalim biçikletash.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon përkohësisht mjetet, me peshë mbi 7 tonë, të vazhdojnë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rrezikshme, për shkak të pranisë së guralecëve.

Lista e testeve

Për të hyrë në qarkullim me marshin e lëvizjes prapa (indietro), drejtuesi i mjetit duhet të verë në veprim sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në kurrize rrugësh apo në afërsi të tyre, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të pasme të mjetit.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur automjeti nuk ka kryer kontrollin teknik.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit, kur përdorim njërën dorë.

Lista e testeve