Pyetja 1/30

Testi 18

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin edhe të ciklomotorëve.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe po të jetë nevoja, të ndalojmë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Vijat e bardha gjatësore të ndërprera në anë të karrexhatës, ndajnë kufirin anësor të karrexhatës me bankinën.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e lejon kthimin djathtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane dytësore në Republikën e Shqipërisë është 80 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga ka të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti S është i detyruar të lëvize vetëm drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti H për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon njëkohësisht me mjetin C, pastaj mjeti H.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti G kalon i fundit duke u dhënë përparësi mjeteve B, D, N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të kemi parasysh se sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në rrugë interurbane dytësore, të paktën 50 metër prapa mjetit të bllokuar.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, gjymtyra e thyer duhet të bëhet e palëvizshme me mjete të rastit deri në mbërritjen e ndihmës parë.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon korsinë e rezervuar për parakalim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën minimale të sigurisë, që mjetet duhet të ruajnë gjatë qarkullimit në korsitë përkatëse.

Lista e testeve

Paneli në figurë duhet të jetë gjithmonë i dukshëm dhe i vendosur në pamje ballore.

Lista e testeve

Panelet plotësuese B në figurë tregojnë se jemi në rrugë kryesore, që në kthesë ndërpritet me 2 rrugë dytësore.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun.

Lista e testeve

Sinjali në figurë i shoqëruar me panel plotësues tregon se lejohet pushimi, por sipas kushteve të vendosur në panel.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur janë ndezur fenerët e përparmë mjegullçarës.

Lista e testeve

Kur lëvizim natën në rrugë interurbane dhe këmbehemi me mjete të tjera duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesi i mjetit lëviz me shpejtësi më të ulët se shpejtësia e lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit është i detyruar t'i paraqesë punonjësit të policisë librezën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së mjetit.

Lista e testeve