Pyetja 1/30

Testi 17

Sinjali në figurë paralajmëron në çdo rast një pjesë rruge afër një aeroporti.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjeteve vetëm për të hipur ose zbritur njerëzit nga mjeti.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimet e lejuara të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një vendkalim për këmbësorë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë është e lejuar të ndryshosh korsi në pjesën e rrugës ku vijat e korsisë janë të ndërprera.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur detyron drejtuesit e mjeteve t’u japin përparësi këmbësorëve, të cilët po kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë ose akull.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon mjetin të kryejë manovrën e parakalimit edhe duke i kapërcyer të dyja vijat.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit “Jep përparësi” është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E ka përparësi ndaj trolejbusit R.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet t'i afrohemi shumë afër mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Nëse nga rënia aksidentale e ngarkesës është shkaktuar bllokimi i karrexhatës, drejtuesi i mjetit duhet të zhvendosë ngarkesën e rënë dhe të lirojë sa më shpejt karrexhatën.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet sa herë që ndalon mjeti.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, mund të përdorë për pushim korsinë e emergjencës, por jo me shumë se 3 orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron korsitë e kanalizimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtim të këshilluar djathtas, përkohësisht, për kamionët me peshë të përgjithshme mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë orienton drejtuesit e mjeteve për vazhdueshmërinë e kthesës.

Lista e testeve

Panelet në figurë tregojnë gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit, për të hipur e zbritur pasagjerët, mbi shinat e tramvajeve.

Lista e testeve

Kur parkojmë në vendet ku nuk ka trotuar, mjeti duhet të vendoset duke lënë një hapësirë, të paktën 1 (një) metër, për kalimtarët.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ingranohet marshi i lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Dritat e pozicionit janë të ndezura në rastet kur janë në funksionim fenerët e largësisë, fenerët joverbues apo dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga Prefekti i Qarkut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që ka në lejen e drejtimit më pak se 20 pikë dhe për një periudhë njëvjeçare nuk kryen shkelje për të cilat parashikohet zbritje pikësh, i shtohen 2 pikë në lejen e drejtimit.

Lista e testeve