Pyetja 1/30

Testi 16

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që aksi i rrugës është paralel me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë paraqet një ishull trafiku.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet parakalimi i automjeteve edhe në kthesë.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, lejojnë të zihet korsia poshtë dritës së kuqe në formë “X”.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kalimet e ngushta ose të rënduara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet, deri në ndalim, afër vendkalimit të këmbësorëve.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet vaji i motorit.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, ndalohet parkimi i mjeteve në karrexhatë.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa, për të hyrë në një karrexhatë me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti M kalon i fundit kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: N, D, B, G.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh se mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet mund të dalë nga prapa jo më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit janë të vetmet sisteme sigurimi të parashikuara në autovetura.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të dezinfektohen djegiet me alkool.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe zotëron lejedrejtimi, mund të drejtojë mjete nëse komisioni mjekësor vërteton se nuk është me përdorues i lëndëve narkotike.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimin për të hyrë në stacionin e trenit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një impiant për larjen e autokampeve.

Lista e testeve

Paneli në figurë gjendet para, anash dhe prapa mjeteve që transportojnë lëndë të rrezikshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orët e vlefshmërisë së sinjalit në çdo ditë të vitit.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit, në çdo rast, në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur janë ndezur fenerët e përparmë mjegullçarës.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur në rrugë verifikohen ngadalësime të papritura për shkak të vargut të mjeteve.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet, çdo 3 vjet, për cilindo që i ka kaluar moshën 70 vjeç.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet nëse qarkullon me një mjet, të cilit i ka mbaruar afati i kontrollit teknik.

Lista e testeve