Pyetja 1/30

Testi 15

Sinjali në figurë, kur është me fushë të verdhë, paralajmëron një impiant semaforik të përkohshëm në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na detyron të ngadalësojmë shpejtësinë dhe te ndalojmë para stacionit në autostradë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron tu japësh përparësi mjeteve, që vijnë nga kahu i kundërt.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë gjendet e vizatuar në sipërfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Drita e verdhë e semaforit ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në rrugët me pjerrësi të forta.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet, deri në ndalim, kur këmbësorët që kapërcejnë karrexhatën vonojnë të largohen ose japin shenja hutimi.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele, kur punonjësi i trafikut e autorizon këtë lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti të ndaluar, përpara një “KALIMI NË NIVEL” pa barriera, në pritje të kalimit të trenit.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e parakalimit duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Qëndrimi në korsinë e emergjencës në autostrada lejohet në rastet kur mjeti ka defekt, që e bën të pamundur vazhdimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat me gjatësi trupore më të madhe se 190 cm, të vërtetuar me dokument njohje.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën 24 kilometra nga fillimi i rrugës , të cilën po përshkojmë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon mundësinë të qëndrosh në makinë gjatë transportit të saj me tren.

Lista e testeve

Paneli në figurë sinjalizon mjetet e përshtatura për transportin e qumështit.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një zonë ku pushimi i mjetit përbën një pengesë të madhe për qarkullimin.

Lista e testeve

Sapo nisemi me mjet nga vendi, duhet të futemi në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e parkimit të lejuar.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot, kur temperatura e lëngut ftohës që qarkullon në motor rritet mbi normën e lejuar.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren jashtë qendrave të banuara, në rastet e parakalimeve.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t’u pajisur me lejedrejtimi është plotësimi i kërkesave fizike e psikike, që vërtetohen me certifikatë mjekësore të lëshuar brenda gjashtë muajve nga dorëzimi.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 5 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 50 vjeç deri në 70 vjeç.

Lista e testeve