Pyetja 1/30

Testi 14

Sinjali në figurë paralajmëron vështirësi në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e një pjese rruge të dëmtuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pistë për mjetet që lëvizin me shpejtësi mbi 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin në kthesë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me tre korsi, me dy sense lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Drita e verdhë fikse e semaforit është e ndezur kur drita jeshile dhe drita e kuqe janë të fikura.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e ngarkesës që po transporton.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdoren goma me presion të fryrjes më të ulët se ai i këshilluar normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të frenohet me energji të madhe.

Lista e testeve

Në figurë tregohet që mjeti O e ka kaluar në rregull kryqëzimin.

Lista e testeve

Mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit mund të jenë mjetet e tjera, para ose pas nesh, të cilat po kryejnë të njëjtën manovër.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në krahun e majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor vlefshmërie për të gjitha mjetet rrugore, pavarësisht llojit dhe destinacionit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të bëhet përpjekje për të nxjerrë trupin e huaj për të shmangur infeksionet.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të mbajë një shpejtësi të lartë për të arritur shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal i parazgjedhjes mbi rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon shpejtësinë e lëvizjes së mjeteve, që këshillohet të mos tejkalohet në kushte normale të motit dhe të trafikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një ngushtim të përkohshëm të karrexhatës.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të tregoni kujdes, sepse gjenden mjete të aksidentuara në korsinë ku po lëvizni .

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë pozicionin e ndenjëses së tij, për ta përshtatur me trupin.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të ketë të aktivizuara frenat e qëndrimit (frenat e dorës).

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të sinjaleve.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur dalim nga rruga, për të hyrë në një korsi ngadalësimi.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A1 lejohet të drejtosh motor, me ose pa kosh, me cilindratë deri në 125 cm3.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike.

Lista e testeve