Pyetja 1/30

Testi 13

Sinjali në figurë paralajmëron dëmtim të shtresës së asfaltit të karrexhatës.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i mjeteve pa motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë te detyron te ndryshosh sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një korsi ngadalësimi për të dalë nga rruga.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, rruga është e përshkueshme në të dy senset e lëvizjes.

Lista e testeve

Rënia pa ndërprerje e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore ndalon lëvizjen e mjeteve që nuk janë futur në kryqëzim, përveç atyre të ndihmës së shpejtë në shërbim emergjencë.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdorim vetëm sinjalet treguese të drejtimit.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia për të shmangur pellgjet.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të ndalojë para vijës tërthore, në prani të sinjalit “Ndal dhe jep përparësi” ose të semaforit që ka të ndezur dritën e kuqe.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi, duhet të kemi kujdes vetëm për automjetet që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E duhet t’i japë përparësi mjetit L.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta, kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë në kohë sinjalin përkatës, për t’i treguar drejtuesit të mjetit që ka mbrapa se ka ndërmend të kryejë parakalim.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet kthimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë, jastëku i ajrit (airbag) siguron mbrojtje më të madhe nga goditjet.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet ta fashojmë në mënyrë që të mos mundet të lëvizë kokën.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lajmëron drejtuesit e mjeteve që të heqin zinxhirët ose gomat e borës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve se duhet të marrin kthesën majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është panel fosforeshent, që gjendet prapa rimorkiove (përfshi gjysmërimorkiot) me peshë të përgjithshme mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge ku po vizatohen sinjale horizontale.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të vendosë marshin më të lartë të lëvizjes.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në vendet ku pushimi është i lejuar me kohë të kufizuar.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë është në funksion.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kryejmë manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi, e vlefshme për kategorinë përkatëse të mjetit, është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen makinat bujqësore jashtë norme.

Lista e testeve