Pyetja 1/30

Testi 12

Në prani të sinjalit në figurë lejohet të kryhet manovra e lëvizjes mbrapa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon mjetin ti afrohet mjetit që ka përpara në distancë më të vogël se 70 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron tu japësh përparësi mjeteve, që vijnë nga kahu i kundërt.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon të kalojmë kryqëzimin pa ndaluar mjetin, por duke respektuar rregullat e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm në figurë janë semaforë të veçantë, që këshillojnë lëvizje me shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada në Republikën e Shqipërisë është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B duhet të kthehet vetëm djathtas.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A ka përparësi ndaj mjetit C.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi ose në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL” pa barriera (të papajisura me semafor ).

Lista e testeve

Për të parakaluar duhet të sigurohemi se kemi distancë të mjaftueshme për të kryer manovrën.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet të bëhen gara shpejtësie.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit instruktorët e praktikës në autoshkolla, gjatë zhvillimit të mësimit praktik.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të bëhet përpjekje për të nxjerrë trupin e huaj për të shmangur infeksionet.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike i shkakton drejtuesit të mjetit shpërqendrim dhe moskuptim të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge që ka mbikalim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se djathtas është një degëzim pa dalje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që është e detyrueshme t’i jepet përparësia mjeteve që vijnë nga korsia e djathtë.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë se rrugët që kryqëzohen, për momentin, janë të bllokuara.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë pozicionin e ndenjëses së tij, për ta përshtatur me trupin.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në rrugët me borë.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë ndizet sa herë që ka defekt në pajisjen e sinjalizimit zanor (borisë).

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim drejt në tunel.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit është i detyruar t'i paraqesë punonjësit të policisë librezën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së mjetit.

Lista e testeve

Kur zotëruesi i lejedrejtimit ka jo më pak se 20 pikë dhe për një periudhë prej 2 vjetësh nuk kryen shkelje, për të cilat parashikohet zbritje pikësh, atij i shtohen 2 pikë në lejen e drejtimit, deri në një maksimum prej 30 pikësh.

Lista e testeve