Pyetja 1/30

Testi 11

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me bankinë të dëmtuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon përdorimin e borisë, kur mjeti qe ndodhet përpara vonohet në semafor, ndërkohë qe drita jeshile eshte e ndezur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është autostradë.

Lista e testeve

Sinjali i ndritshëm në figurë është semafor për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është e mbuluar me dëborë ose është me akull.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë dhe në prani të sinjalit vertikal “Ndal dhe jep përparësi”, mjetet E dhe H detyrohen të ndalojnë para vijës së ndalimit.

Lista e testeve

Gjatë kthimit djathtas duhet të ulim shpejtësinë dhe t’u japim përparësi këmbësorëve që kalojnë karrexhatën ku duam të hymë, nëse semafori është me dritë jeshile.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: A, C, N.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor, kur e lejon sinjalistika.

Lista e testeve

Për të parakaluar duhet të sigurohemi se kemi distancë të mjaftueshme për të kryer manovrën.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i motorëve me cilindratë më të vogël se 150 cm³ në autostrada.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse parandalon dhe zvogëlon dëmtimet e kokës së drejtuesit të mjetit në rast aksidenti.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të shuhen flakët me batanije ose materiale të tjera të ngjashme.

Lista e testeve

Mund te drejtojë mjetin gjithmonë, pa problem, një drejtues mjeti që kurohet me barna mjekësore qetësuese.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na tregon se për të shkuar në qendër të qytetit duhet të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin e një shteti, që bën pjesë në Bashkimin Evropian.

Lista e testeve

Kufizuesit anësorë në figurë tregojnë kufirin e rrugës me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë fillimin e vlefshmërisë së sinjalit që shoqërojnë.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit, për të hipur e zbritur pasagjerët, në orët e natës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i automjeteve në rresht të dytë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndizen dritat e pasme kundër mjegullës.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) ndalohen të përdoren në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur lejedrejtimi është zëvendësuar me një lejedrejtimi të një shteti tjetër.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që ka në lejen e drejtimit më pak se 20 pikë dhe për një periudhë njëvjeçare nuk kryen shkelje për të cilat parashikohet zbritje pikësh, i shtohen 2 pikë në lejen e drejtimit.

Lista e testeve