Pyetja 1/30

Testi 9

Sinjali në figurë paralajmëron zhurmë ose dritë të fortë, që shkaktohet nga ulja apo ngritja e avionëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon edhe qëndrimin, edhe pushimin e mjeteve në të dy anët e rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh dhe të japësh përparësi vetëm nga e djathta.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, në rrugët me një sens lëvizjeje lejon kthimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë jemi në një rrugë me dy sense lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Kur në semaforin në figurë është i ndriçuar shiriti i bardhë vertikal, lejohet kalimi i mjeteve të transportit publik.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave para se ato fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të përshtatni shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke e zvogëluar atë sipas rastit.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti L mund të kthehet djathtas ose të kalojë drejt kryqëzimin.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit "STOP" është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D i jep përparësi mjetit A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të vazhdojë lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit gratë shtatzëna, të pajisura me certifikatë mjekësore të kushteve të veçanta të rrezikut, të konfirmuar nga gjinekologu.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit lejohet kur nuk ka pasagjerë në mjet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë të rrëshqitshme pas distancës 2 kilometra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të vendosin mjetet në parkim dhe të pushojnë.

Lista e testeve

Kufizuesi në figurë tregon vazhdimësinë e rrugës në kushtet e një bore të madhe.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut “RRUGË E RRËSHQITSHME”, tregon fundin e rrezikut.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit, për të hipur e zbritur pasagjerët, në orët e natës.

Lista e testeve

Mjeti mund të parkohet duke vendosur rrotat e krahut të djathtë mbi trotuar, kur lihet hapësirë e mjaftueshme për kalimtarët.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur kemi një defekt në sistemin e shpërndarjes së karburantit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit në rastet e shikueshmërisë së kufizuar për shkak të mjegullës.

Lista e testeve

Çdo lejedrejtimi, e lëshuar për herë të parë, ka një total prej 20 pikësh në datën e lëshimit të saj.

Lista e testeve