Pyetja 1/30

Testi 8

Paneli me 3 vija të kuqe në figurë, tregon se në largësinë 50 metër ndodhet një kalim në nivel apo urë e lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, tregon se ndalim qarkullimi i mjeteve është në fuqi nga ora 7:30 deri në orën 19:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron kthim të detyruar majtas.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi, me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore lejon kalimin e mjeteve që janë në shërbim emergjence.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autoveturat në rrugë urbane është 60 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të përshtatet me kushtet dhe ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave të përparme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur, mjeti në figurë lejohet të kryejë manovrën e parakalimit duke e kapërcyer vijën gjatësore.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: S, P, E.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit është: D, C, A, H.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të kryqëzimit, kur ai është i rregulluar me punonjës trafiku.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, kur mjeti që bën parakalimin është i gjatë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i motorëve me cilindratë më të vogël se 150 cm³ në autostrada.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të mbulohet syri me garzë të pastër dhe me kujdes, pa e nxjerrë trupin e huaj.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij ulje të reflekseve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, për të shkuar në Sarandë, duhet të ktheheni djathtas në kryqëzimin e dytë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lajmëron përdoruesit e rrugës për fundin e karrexhatës dhe fillimin e hekurudhës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon qendrën e një zone të banuar.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron linjë hekurudhore, mbi të cilën lëvizin trena që tërhiqen nga dy lokomotiva.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi vendkalimet e biçikletave.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në qendrat e banuara, kur nuk ka vijëzime të rrugës.

Lista e testeve

Nëse llamba spiune e simbolit të paraqitur në figurë është e fikur gjatë lëvizjes me mjet, presioni i vajit në motor është në vlera normale.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë për shkak të ndërprerjes së qarkullimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 10 vjet, për personat nën moshën 50 vjeç.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, vetëm në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve