Pyetja 1/30

Testi 6

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit mbi vijat e bardha, pasi bllokohet kalimi i këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve në zonën e stacionit hekurudhor.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë duhet të ulim shpejtësinë dhe të sigurohemi se, mjetet që vijnë majtas ose djathtas, po na japin përparësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin në kthesë dhe në kurriz rrugor.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy karrexhata me një sens.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit detyron drejtuesit e mjeteve të shpejtojnë lëvizjen, për të liruar sa më shpejt kryqëzimin.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë së autoveturës në rrugët interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet vaji i motorit.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A mund të kthehet nga e majta duke i dhënë përparësi mjetit C.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi, duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera edhe kur drejtojmë një mjet me dy rrota.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, të tre mjetet, për drejtimet që kanë zgjedhur, janë pozicionuar në korsitë e duhura.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë kalimin e mjetit H.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në afërsi të spitaleve.

Lista e testeve

Shkak për rrezik, gjatë manovrës së parakalimit, mund të jetë kalimi shumë afër mjetit që parakalohet duke mundësuar goditje anësore.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve është i vështirë dhe manovra e lëvizjes prapa bëhet e domosdoshme, komplekset e mjeteve kanë përparësi ndaj mjeteve të tjera.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, gjymtyra e thyer duhet të bëhet e palëvizshme me mjete të rastit deri në mbërritjen e ndihmës parë.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ul aftësitë reaguese gjatë drejtimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimin për të shkuar në një spital.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon karrexhatë autostrade dhe shpejtësitë minimale të detyrueshme në korsitë e veçanta të saj.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon një kthesë të rrezikshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon gjatësinë e një pjese rruge, ku po kryhen punime mirëmbajtje rruge.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit, për të hipur e zbritur pasagjerët, në çdo vend ku shkakton pengesa për trafikun.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në pistat e rezervuara për biçiklistët.

Lista e testeve

Kur freni i dorës është i aktivizuar, në kroskot ndizet simboli i paraqitur në figurë.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm gjatë gjithë kohës së lëvizjes, pavarësisht llojit të rrugës.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen autokarrot me masë maksimale të autorizuar 3.7 tonë.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga Prefekti i Qarkut.

Lista e testeve