Pyetja 1/30

Testi 5

Sinjali, i shoqëruar me panelin plotësues, tregon se gjatësia e bankinës së dëmtuar është 2.8 km.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin i mjeteve nga ora 9:00 deri në orën 17:00 dhe nga ora 20:00 deri në orën 7:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se po lëvizim në një rrugë që pas 320 metër duhet të japim përparësi.

Lista e testeve

Shkrimi “STOP” mbi rrugë, si në figurë, udhëzon që të ulim shpejtësinë dhe të ndalojmë, vetëm nëse ka mjete në kryqëzim.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin e kuq të ndezur, detyron ndalimin e këmbësorëve para vendkalimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugë me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizim në rrugë me akull është e nevojshme të shmangen manovrat e forta, duke vepruar me kujdes në timonin e mjetit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B, nëse kthehet djathtas, duhet të ndezë sinjalin e djathtë, pas kthimit.

Lista e testeve

Kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali “KRYQËZIM ME PËRPARËSI NGA E DJATHTA”, është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: N, R, A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon i pari kryqëzimin dhe ndalon në qendër të tij.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta, kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, kur mjeti që parakalohet është i gjatë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet lejohet të dalë edhe në pjesën e përparme të mjetit deri në 3/10 e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet që trupi i huaj të hiqet vetëm nga një mjek specialist.

Lista e testeve

Abuzimi me alkoolin i shkakton drejtuesit të mjetit shpërqendrim dhe moskuptim të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon korsinë e autostradës, që duhet zgjedhurpër të shkuar në destinacionet e shënuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon stacion hekurudhor, që ofron shërbime për transport mjetesh dhe mundësi fjetje në tren.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon si duhet të përdoren korsitë për kategoritë e ndryshme të mjeteve.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë, të vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PUSHIMI”, tregojnë kohëzgjatjen për të cilën është në fuqi sinjali.

Lista e testeve

Në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, kur drejtuesi e le mjetin pushim në rrugë duhet ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta, pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Kur parkojmë duhet që mjetin ta pozicionojmë sa më afër bordurës së trotuarit, për të mos penguar qarkullimin.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të çelësit të larësit të fenerëve.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut kur mendojmë se mjetet që vinë pas, nuk ruajnë distancën e sigurisë.

Lista e testeve

Leja e qarkullimit të mjetit është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejtuesi po qarkullon me mjet me shpejtësi 10-20 km/orë mbi kufirin maksimal të shpejtësisë se lejuar.

Lista e testeve