Pyetja 1/30

Testi 4

Sinjali në figurë paralajmëron një ngjitje të rrezikshme me pjerrësi prej 10%.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e makinave bujqësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrezikshëm.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon qëndrimin e mjetit në raste emergjence.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë kufizon hapësirën e rezervuar për pushimin e autobusëve.

Lista e testeve

Në semaforët e korsive, shigjeta jeshile e ndezur lejon vazhdimin e lëvizjes sipas drejtimit të shigjetës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende që frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme që në momentin e frenimit të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit.

Lista e testeve

Në figurë tregohet që mjeti O e ka kaluar gabim kryqëzimin.

Lista e testeve

Në një rrugë me tre karrexhata gjithmonë karrexhata e mesit është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë të kalojë mjeti D.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: T, P, G, B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti të ndaluar, përpara një “KALIMI NË NIVEL” pa barriera, në pritje të kalimit të trenit.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që kemi fushëpamje të mjaftueshme për ta kryer atë pa rrezik.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë + rimorkio) nuk e kalon masën 3.5 tonë.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e shikimit prapa.

Lista e testeve

Shenjë që tregon fillimin e gjendjes së shokut është lëkura e ftohtë me ngjyrë shumë të zbehtë.

Lista e testeve

Kur përdorim barna qetësuese gjate drejtimit te mjetit udhëtimi është gjithmonë i sigurt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë të rezervuar për kalimtarët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi gjendet një pikë turistike.

Lista e testeve

Tabela në figurë përdoret nga punonjësit që rregullojnë trafikun, për shkak të punimeve që bëhen në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit, tregon fundin e vlefshmërisë së sinjalit.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ç'aktivizojmë frenin e dorës, në momentin që mjeti fillon lëvizjen.

Lista e testeve

Kur mjeti vendoset në parkim, drejtuesi duhet të sigurohet që mjeti nuk përbën rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të kabinës.

Lista e testeve

Dritat e pozicionit janë të ndezura në rastet kur janë në funksionim fenerët e largësisë, fenerët joverbues apo dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t'u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë A është që kandidati të ketë mbushur moshën 16 vjeç.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur nuk respektohet e drejta e përparësisë.

Lista e testeve