Pyetja 1/30

Testi 3

Në prani të sinjalit në figurë duhet të rrisim shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve ne krahun e rrugës ku është vendosur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se do ndeshim sinjalin “STOP” në kryqëzim.

Lista e testeve

Vijat e bardha gjatësore të ndërprera në anë të karrexhatës gjenden në zona që ndajnë karrexhatën nga një vendqëndrim (xhep ndalimi) për mjetet.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin gjatë gjithë karrexhatës.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e lejon kthimin djathtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh gjendjen e rrugës.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është e mbuluar me dëborë ose është me akull.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti C duhet të shkojë drejt duke i dhënë përparësi mjetit B.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të ndryshosh në mënyrë të papritur drejtimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A ka të drejtë të kthehet edhe majtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, kur ai është i rregulluar me semaforë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet të jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti me defekt mund të bëhet me kavo çeliku të fortë.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit ushtarakët e forcave të armatosura.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet që trupi i huaj të hiqet vetëm nga një mjek specialist.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul përqendrimin në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtim të detyrueshëm për të arritur në Kukës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon rritje të numrit të korsive, nga 2(dy) në 3(tre), në karrexhatën e autostradës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e pengesave të dukshme në karrexhatë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “SENS I NDALUAR”, lejon hyrjen në rrugë vetëm për mjetet e treguara në panel.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit, për të hipur e zbritur pasagjerët, në orët e natës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në rresht të dytë, përveç rasteve kur mjetet janë me dy rrota.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e pasmë të mjegullës.

Lista e testeve

Kur ndjekim një mjet tjetër në distancë të afërt në rrugët interurbane, natën, duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 5 vjet, kur personat e kanë kaluar moshën 70 vjeç.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur kalohen kufijtë maksimalë të shpejtësisë me jo më shumë se 10 km/orë.

Lista e testeve