Pyetja 1/30

Testi 2

Sinjali në figurë paralajmëron një nënkalim për këmbësorët në atë vend.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon hyrjen në rrugë të ciklomotorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kufizimin e shpejtësisë dhe ndalimin para vijës së ndalimit.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë është një zonë e vijëzuar ku ndalohet qarkullimi i mjeteve.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, na detyron të tregojmë kujdes të veçantë, për shkak se jemi para një kryqëzimi.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur mund të jetë i pajisur edhe me sinjalizim akustik për ata që nuk shikojnë (të verbrit).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku ka tabelë ‘’Autoshkollë’’.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në kthesa.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, duhet të ndërpresim lëvizjen dhe të qëndrojmë në vend të sigurt, për të evituar aksidentet.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti H për t'u kthyer majtas, duhet të zinte korsinë e majtë.

Lista e testeve

Në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, mjetet me motor mund të përdorin të dyja korsitë për parakalime sipas dëshirës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon pas mjetit B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e karrexhatave me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, mund të jetë karrexhata e ngushtë.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet duhet të ketë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur ai funksionon.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët duhet të jenë prodhime origjinale të fabrikave të licencuara dhe funksionale.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të ndihmojmë të dëmtuarin, sa më mirë të jetë e mundur, në pritje të ndihmës mjekësore.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve e rrit përqendrimin e tyre gjatë drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë informon se rruga është e pakalueshme për të shkuar në vendin e shënuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pikë vetëshërbimi për furnizimin me karburant.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se jemi në një rrugë pa dalje.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rrezikshme, për shkak të pranisë së guralecëve.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, gjatë lëvizjes në një rrugë të drejtë, duhet të kthejë kokën prapa për të rritur sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vazhdimësi të kryqëzimeve në nivel.

Lista e testeve

Kur llamba spiune e simbolit në figurë është e ndezur, tregon që mjeti është me rezervën e karburantit.

Lista e testeve

Kur në kroskot ndizet llamba që bën të dukshëm simbolin e paraqitur në figurë, duhet të kontrollohet sistemi i frenimit.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen të gjitha kategoritë e makinave teknologjike.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 10 vjet, për personat nën moshën 50 vjeç.

Lista e testeve