Pyetja 1/30

Testi 1

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge, ku fërkimi i gomave me rrugën zvogëlohet në raste shiu apo akulli.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një rrugë pa të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të ndalojnë pa e zënë kryqëzimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit gjatë kalimit në zonat e banuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Edhe shpejtësia e mjetit, që lëviz para nesh, ndikon në distancën e sigurisë që duhet të ruajmë me të.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, ndalohet parkimi i mjeteve në karrexhatë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi paraprakisht nëse korsia ku do të futemi, është e lirë përpara dhe prapa nesh në një hapësirë të mjaftueshme.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon pas mjeteve A dhe N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti të ndaluar, përpara një “KALIMI NË NIVEL” pa barriera, në pritje të kalimit të trenit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet të shtojë shpejtësinë për të lehtësuar parakalimin.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë nuk mund të jetë më i madh se 9 vetë, duke përfshirë dhe drejtuesin e saj.

Lista e testeve

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë dhe kocka e gjymtyrës ka dalë jashtë, duhet të përpiqemi ta rivendosim përsëri në pozicionin e saj normal.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurt drejtimin, sepse largon lodhjen.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që rruga e mbuluar me borë është e papajisur me kufizues anësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një korsi të rezervuar për autobusët interurbanë (ndërqytetës).

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon se, pas 2 km, ka bllokim të rrugës për Kavajë.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë, të vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PUSHIMI”, tregojnë se vazhdon ndalim pushimi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, gjatë lëvizjes, duhet të mbajë gjithmonë dorën e djathtë mbi levën e marshit për të rritur sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron ndalim pushimi për mjetet në drejtim të shigjetës.

Lista e testeve

Kur drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri vendosin rripin e sigurimit, llamba mbi tё cilёn ёshtё vendosur sinjali në figurë fiket.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren jashtë qendrave të banuara, në rastet e parakalimeve.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur konstatohet se drejtuesi qarkullon me një lejedrejtimi që i ka mbaruar afati i vlefshmërisë.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit, kur përdorim njërën dorë.

Lista e testeve