Pyetja 1/30

Testi 100

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi vetëm që nuk ka sinjale ndalimi për qëndrimin dhe pushimin e mjeteve.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të sigurohet që pushimi i mjetit në atë vend është i lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për autoveturat.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjatë gjithë kohës kur qarkullohet në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga korsia e shpejtimit, ne një rrugë autostradale.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë me sinjalin e krahut të majtë për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të mbajmë parasysh nëse sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, mjafton të ketë goma të pa konsumuara.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit nuk duhet të shkaktojë pengesa për qarkullimin.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në vendkalimet për biçiklistët.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të "KRYQËZIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të montohen zinxhirët nëse parashikohet që rruga do bëhet e pakalueshme.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që t’u jepet përparësi këmbësorëve që kalojnë në hapësirat e vendosura për ta.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të shikojë në pasqyrën anësore përpara se të sinjalizojë ndryshimin e korsisë.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e zhurmës në gypin e shkarkimit të gazeve (marmitës).

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit të mos vënies sё rripit të sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është lejuar në qendrat e banuara në kushtet e mjegullës së dendur.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul nivelin e përqëndrimit në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve