Pyetja 1/30

Testi 99

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë gjendjen e gomave.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh gjendjen teknike të automjetit.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 30km/orë për motomjetet, kur janë të ngarkuar me lëndë të rrezikshme, në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë, në një karrexhatë me tri korsi dhe me një sens lëvizje, në rrugë interurbane.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të përdorësh dritat e shkurtra.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh në kthesat e rrugëve interurbane me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një rrugë me trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë me sinjalin e krahut të majtë për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u vendosur në çdo korsi, nëse në afërsi të kryqëzimit lejohet vendosja në rreshta paralele.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin "RRETHQARKULLIM", të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar poshtë këmbëve të urave, harqeve dhe portave rrugore, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në korsitë e përzgjedhjes.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet që drejtuesi i mjetit të sigurohet që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e xhamave.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të mos lejojmë veshjen e xhamave nga avulli.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit gjysmë orë pas perëndimit të diellit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të qarkullojmë me shpejtësi të madhe në rrugë që të mos krijohet pengesë për trafikun.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e vajit mbi asfalt.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të vazhdoj lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar me qëllim që të bëjë të mundur verifikimin e mjetit.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur mjeti që është përpara është një autoveturë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur transportojmë të sëmurë rëndë ose të aksidentuar.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në autostrada

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga ushqimi i rregullte

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit

Lista e testeve