Pyetja 1/30

Testi 98

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të çaktivizojë paraprakisht frenin e dorës.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e personave qe transportohen.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të qarkullojnë në qendër të karrexhatës kur rruga është e lirë.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të mos futemi në kryqëzim nëse nuk jemi të sigurt që mund ta lirojmë zonën e kryqëzimit në kohën e duhur.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të bësh në çdo rast parakalime.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi natën, në zonat urbane që nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur në rrugët malore kemi përpara një autobus të linjës.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të sinjalizojmë me drita sepse kemi përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të ndezim në kohë sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet aty ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsive.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet përgjatë autostradave edhe në rastet e emergjencës.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar përmban detyrimin, që kur dalim nga parkimi, t’i japim përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada të gjithë motorët me cilindratë nën 250 cm³.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme që të ruajmë hapësirën e duhur me mjetet që këmbehemi.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur kjo rezulton nga certifikata mjekësore e lëshuar për pajisjen me lejedrejtimi.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen kufijtë e shpejtësisë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë pjesë të ashpra të asfaltit.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues gjatë këmbimit me mjete të tjera.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit

Lista e testeve