Pyetja 1/30

Testi 97

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të manovrojë me shumë shpejtësi që të dalë nga zona e parkimit.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë me fenerët joverbues të rregulluar dhe të orientuar në mënyrë të tillë që të shohin lart.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 70 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në orët e mbrëmjes.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur këmbimi me mjetet përballë është i vështirë.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të tejkalosh gjithmonë shpejtësinë 60 km/orë.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e gjysmëbarrierave.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në karrexhatat me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar nëse nuk duken mjete përballë në korsinë e sensit të kundërt, në rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të mbajmë parasysh nëse sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të ndalemi në krahun e djathtë të karrexhatës, për t’u dhënë atyre përparësi edhe pse jemi në ngjitje.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u pozicionuar në korsitë që lejojnë kthimin nga e djathta.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e biçikletave.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në korsitë e përzgjedhjes.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rastet kur nuk ka trotuar, mjeti duhet të vendoset duke lënë një hapësirë të paktën një metër për kalimtarët.

Lista e testeve

Në autostrada në rastin kur të duhet të dalësh prej saj, duhet të pozicionohesh në korsinë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të pastrohet radiatori nga lëngu ftohës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të largojë nga rruga ngarkesën që ka rënë, sa më shpejt të jetë e mundur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të vazhdojë të lëvizë edhe kur në rrugë, përballë tij gjendet një këmbësor që po e kalon atë, mjafton ti bjerë borisë.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet vetëm në rrugët interurbane.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përgjumje

Lista e testeve