Pyetja 1/30

Testi 96

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të futet në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të automjetit.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 60 km/orë për autokarrot jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 80 km/orë në rrugët interurbane dytësore.

Lista e testeve

Në një rrugë me një karrexhatë dhe dy korsi, mund të lëvizet gjithmonë në rreshta paralele.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që duan të kthehen nga e majta.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit pa sinjalizuar më parë manovrën.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh një mjet që ka ndaluar për t’i dhënë përparësi një mjeti tjetër.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh një mjet që ka sinjalizuar se ka ndërmend të ndalojë në krahun e djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të sinjalizojmë me drita sepse kemi përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet në prani të sinjalit nr.85 "Ndalim qëndrimi".

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e pushimit, duke zënë më shumë se një vend pushimi në parkim.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në rrugët urbane, 12 metra larg kryqëzimit.

Lista e testeve

Në autostrada është e ndaluar të marrësh pasagjerë edhe në stacionet e shërbimit.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur kjo rezulton nga certifikata mjekësore e lëshuar për pajisjen me lejedrejtimi.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që t’u jepet përparësi këmbësorëve që kalojnë në hapësirat e vendosura për ta.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të qarkullojmë me shpejtësi të madhe në rrugë që të mos krijohet pengesë për trafikun.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qëndrosh ose të lësh pushim mjetin në kurrize rruge.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që i shfaqet

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kruskotit dhe të ndezë dritat e kabinës

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar vetëm nëse qarkullon me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit euforinë

Lista e testeve