Pyetja 1/30

Testi 95

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të tregojë kujdes, ndaj lëvizjes së këmbësorëve.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të verë në veprim sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të automjetit.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të kushteve të trafikut.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje mund të përdorin të dyja korsitë për parakalime sipas dëshirës.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur gjysmëbarrierat sapo kanë filluar të hapen.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave kur ato do fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i automjeteve të policisë.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga shpejtësia e vogël e mjetit që do të parakalojmë.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë energjikisht mbi pedalin e frenave.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, është e nevojshme të ngarkojmë mjetin duke vendosur peshë deri 30 % më shumë se pesha maksimale e lejuar.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të mos e bllokojmë sensin e kundërt të lëvizjes në të cilën po hyjmë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët urbane pa trotuar.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat urbane në prani të sinjalit nr. 84,"Ndalim pushimi" nga ora 8:00 deri në 20:00.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve gjithmonë, përgjatë krahut të majtë të rrugës me një sens lëvizje për qarkullimin, në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet qenë pjerrësitë zbritëse (tatëpjeta) të vendoset leva e marsheve në pozicionin neutral dhe të kontrollohet shpejtësia nëpërmjet frenave.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia për të shmangur pellgjet.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të ndalohet gjithmonë para vendkalimeve të këmbësorëve.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të parkosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, edhe kur janë të ndezura fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur gjatë lëvizjes mjetet nuk ruajnë distancën e sigurisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur do të kryejmë manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit euforinë

Lista e testeve