Pyetja 1/30

Testi 94

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sinjalizojë marrjen e kthesës duke nxjerrë krahun jashtë dritares.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet gjatë drejtimit, mund të bisedojë me pasagjeret, duke kthyer kokën pas.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 60 km/orë në rrugët urbane.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 120 km/orë për motorët me kosh.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy karrexhata duhet të qarkullojnë në karrexhatën e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të lëvizet gjithmonë me një shpejtësi shumë të ulët.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta në prani të sinjalit "STOP".

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet duhet mbajtur parasysh që kjo manovër, si rregull, kryhet nga e djathta.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të vlerësojë diferencën mes shpejtësisë se mjetit të tij dhe mjetit që do të parakalojë.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të njoftojë mjetin që ka përpara vetëm me anë të borisë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga përqendrimi i drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është e barabartë me distancën që na krijon fushëpamja.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në çdo vend ku shkakton pengesa për trafikun.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët me borë.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kur është i kufizuar me vijë blu, lejon parkimin vetëm për mjetet "TAKSI".

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada kamionët me masë mbi 8 tonë që janë në gjendje të ecin me shpejtësi mbi 80 km/orë.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet që drejtuesi i mjetit të sigurohet që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e xhamave.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse nuk respektohet distanca e sigurisë nga njëri mjet në mjetin tjetër.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtë qytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut).

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të lirojë menjëherë karrexhatën, sapo të mundet.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar vetëm kur qarkullohet ditën.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit të mos vënies sё rripit të sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit gjatë qarkullimit ditën është i lejuar vetëm në raste emergjence.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij rritje të reflekseve

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin

Lista e testeve