Pyetja 1/30

Testi 93

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë timonin në një dorë, kur flet në celular.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përshkojë pjesët e rrugës në zbritje me levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për motorët mbi 150 cm³.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në ngushtimet e rrugëve.

Lista e testeve

Në një rrugë mund të kalojmë majtas ose djathtas një shpëtuese trafiku, brenda gjysmëkarrexhatës.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë në të gjitha rastet, pavarësisht nëse ka ose jo barriera.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e gjysmëbarrierave.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë manovrën me sinjalin tregues të krahut të majtë.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që në karrexhatën që ka sens të kundërt të lëvizjes, nuk ka mjete.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u pozicionuar në korsitë që lejojnë kthimin nga e djathta.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar që si rregull, të lemë qendrën e kryqëzimit në krahun tonë të djathtë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në zonat urbane në rast shiu.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin vertikal "NDALIM PUSHIMI".

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me shiritat verdhë e zi të vizatuar në bordurën e trotuarit.

Lista e testeve

Në autostrada korsia e emergjencës mund të përdoret për lëvizjen e mjeteve kur trafiku është shumë i rënduar.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur kjo gjë është kushtëzuar gjatë lëshimit të lejedrejtimit dhe është e shënuar në të.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të shikojë në pasqyrën anësore përpara se të sinjalizojë ndryshimin e korsisë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e trafikndarësit.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë pjesë të ashpra të asfaltit.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё frenave të dorës të aktivizuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur transportojmë të sëmurë rëndë ose të aksidentuar.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përmirësim të gjithë aftësive psikike

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson aftësinë dëgjimore dhe shikimin

Lista e testeve