Pyetja 1/30

Testi 91

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të vendosë paraprakisht kaskën mbrojtëse kur drejton një motor.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi të gjitha mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të sigurohet që pushimi i mjetit në atë vend është i lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit gjatë kalimit në zonat e banuara.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga ka akull.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të pozicionohemi në krahun e majtë të karrexhatës, për tu futur në një rrugë nga e djathta.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga korsia e shpejtimit, ne një rrugë autostradale.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur mjeti që kemi përpara është një ambulancë.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në kthesa, duhen ndezur gjithmonë dritat e gjata.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit zvogëlohet nëse mjeti që po parakalojmë e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, nevojitet shmangia e ngarkesave përtej peshës maksimale të lejuar të tij.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta në kryqëzim, si rregull, të kryejmë kthimin pranë qendrës së kryqëzimit, duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar përgjatë rrugëve që nuk kanë ndriçim publik.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar përgjatë rrugëve qytetëse me pjerrësi ngjitëse (e përpjetë).

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë motorët me cilindratë mbi 150 cm³.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të kontrollohet që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë të gjithë normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të ndizen dritat e pasme kundër mjegullës, për tu bërë i mundshëm shikimi i mjetit nga një distancë deri në 50 m, në rast se rruga ka mjegull..

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të ndalohet në çdo rast në prani të sinjalit "jep përparësi".

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të montojë bori të fortë në mjet për t’u dëgjuar më shumë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit të presionit tё ulёt të vajit lubrifikues në motor.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm edhe ditën, brenda qendrave të banuara, kur kryejmë manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të vazhdojë të përdorë mjete të çdo kategorie të lejedrejtimit të disponueshme prej tij, nëse vërtetohet se ka ndaluar përdorimin e tyre

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve