Pyetja 1/30

Testi 90

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të manovrojë me shumë shpejtësi që të dalë nga zona e parkimit.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 80 km/orë në rrugët interurbane dytësore.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për autoveturat.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në orët e mbrëmjes.

Lista e testeve

Në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, mund të përdorim korsinë e krahut të majtë për parakalime kur është e mundur dhe na lejon sinjalistika rrugore.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të hyjmë në rrjedhën e qarkullimit duke ardhur nga rrugët anësore.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të ulësh shpejtësinë.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i një mjeti që ka hyrë në parakalim dhe ka zënë korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh pranë daljes së një parkimi (vend pushimi) për mjetet publike.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që të kemi hapësirë të lirë të mjaftueshme për kryerjen e sajë.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju dhënë përparësi mjeteve që dalin nga rruga ku duam të hyjmë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në vazhdimësi të "KALIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të sinjaleve rrugore nëse bëhet pengesë për shikueshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë motorët me cilindratë mbi 150 cm³.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur kjo gjë është kushtëzuar gjatë lëshimit të lejedrejtimit dhe është e shënuar në të.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e vijave të bardha.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rregullimi me impiante semaforike i kryqëzimeve.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të kalojë më përpara këmbësorëve, sepse ai ka përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit të mos vënies sё rripit të sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, edhe kur janë të ndezura fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, gjatë pushimit jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij rritje të reflekseve

Lista e testeve