Pyetja 1/30

Testi 89

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të aktivizojë dritat e pasme kundër mjegullës.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 60 km/orë në rrugët urbane.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë për autokarrot jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme t’u japësh përparësi të gjitha mjeteve në kryqëzim.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të parakalojmë nga e majta nëse duam të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur parakalojmë një tramvaj që ka ndalur për të zbritur pasagjerët dhe rruga nuk ka shpëtuese trafiku.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të zhvendoset sa më në qendër të karrexhatës për të qenë i sigurt.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të mos e bllokojmë sensin e kundërt të lëvizjes në të cilën po hyjmë.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke u vendosur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet kur jemi në rrugë të drejtë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar mbi shinat e tramvajeve.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet sepse krijon ngushtim të karrexhatës.

Lista e testeve

Në autostrada mund të qëndrohet në anë të trafikndarësit kur drejtuesi i mjetit mendon të ndalojë për arsye defekti.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të lëvizet në sens të kundërt të qarkullimit por vetëm për një pjesë të vogël rruge.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të ndërrohet vaji i motorit.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që t’u jepet përparësi këmbësorëve që kalojnë në hapësirat e vendosura për ta.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e vijave të bardha.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të lirojë menjëherë karrexhatën, sapo të mundet.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në tunelet e rrugëve, por vetëm kur tunelet janë të pandriçuar.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm në rast mjegulle kur mjeti nuk ka fenerë mjegullçarës.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur mjeti që është përpara është një autoveturë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve