Pyetja 1/30

Testi 88

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të shkelë pedalin e gazit deri në fund dhe të lirojmë menjëherë pedalin e friksionit që të niset sa më shpejt.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pozicionin e ndenjëses së tij, të përshtatur me trupin.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi vetëm që nuk ka sinjale ndalimi për qëndrimin dhe pushimin e mjeteve.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 100 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim kur në rrugë kalojnë këmbësorë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia natën, kur këmbehemi me automjetet e tjera.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga një rrugë dytësore në një rrugë kryesore.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të pozicionohemi në korsinë e duhur, për drejtimin që kemi zgjedhur.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e gjysmëbarrierave.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në kthesat e karrexhatave me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga mundësia e goditjes anësore me mjetin që parakalojmë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë përcaktohet edhe nga kushtet e trafikut.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë fort mbi pedalin e frenave dhe të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të respektojë gjithmonë mjetet që i vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e shërbimit të autostradave.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përshkohen të tatëpjetat (pjerrësitë zbritëse) e forta me levën e marshit në pozicionin neutral dhe duke përdorur vazhdimisht frenat.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet qenë pjerrësitë zbritëse (tatëpjeta) të vendoset leva e marsheve në pozicionin neutral dhe të kontrollohet shpejtësia nëpërmjet frenave.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё pёrdoren gjatё drejtimit të mjetit, kur nuk kërkojnë përdorimin e duarve.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë rruga e mbuluar me gjethe.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, edhe kur janë të ndezura fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur ndjekin një mjet tjetër në distancë të afërt.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është lejuar në qendrat e banuara në kushtet e mjegullës së dendur.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve