Pyetja 1/30

Testi 86

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të shkelë pedalin e gazit sa më shumë, që të shfrytëzojmë në nisje fuqinë e motorit dhe fërkimin e rrotave me tokën, mundësisht sa të dëgjohet një fishkëllimë e gomave.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet që në rrugët me pjerrësi të fortë në qytet, ta pozicionojë mjetin me rrotat drejtuese të kthyera nga ana e trotuarit ngjitur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që jemi duke drejtuar.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh madhësinë e motorit të mjetit që po drejtojmë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në kthesa.

Lista e testeve

Mjetet me motor për t’u kthyer majtas në një kryqëzim, duhet të zhvendosen sa më në të djathtë karrexhatës.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të përqendrohet vëmendja vetëm për kufijtë maksimale të shpejtësisë.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në karrexhatat me dy korsi, për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta përfundojmë manovrën duke kaluar në të djathtë të rrugës pa ja prerë apo ngushtuar rrugën mjetit që parakaluam.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit nuk varet nga gjatësia e mjeteve që marrin pjesë në manovër.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet e jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga madhësia e konsumimit të gomave.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga numri i korsive të rrugës.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, në kryqëzime, mund të kryejmë manovrën në vijën tërthore të ndalimit.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në pistat e rezervuara për biçiklistët.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në rrugët urbane, 12 metra larg kryqëzimit.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të vendoset, gjithmonë, vetëm në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të rritet presioni i gomave të rrotave të përparme.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të ruhet distancë sigurie sa më e madhe nga mjetet e tjera.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që mjetet të zënë karrexhatën duke u futur në qarkullim, sa më shpejt të jetë e mundur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të mos kalojë kurrë kufijtë e shpejtësisë sё lejuar.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të të ndezë fenerët, për të njoftuar këmbësorët se ata nuk kanë përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në tunelet e rrugëve, por vetëm kur tunelet janë të pandriçuar.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur është i pranishëm rreziku që të verbojnë përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm 500 metra pasi kemi kryer manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë mjet nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve