Pyetja 1/30

Testi 83

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të kërkojmë e të pyesim punonjësin e trafikut nëse lejohet parkimi në atë vend.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet që në orët e mbrëmjes të lërë gjithmonë ndezur dritat e pozicionit edhe pse është jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që jemi duke drejtuar.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të distancës së fushëpamjes.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk shkakton pengesa dhe rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Në një rrugë mund të qarkullojmë mbi linjat e tramvajeve kur janë në nivel me rrugën, por pa penguar qarkullimin e tramvajeve.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndalosh për pak çaste mjetin përgjatë kufirit të djathtë në një karrexhatë me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali "KRYQËZIM ME PËRPARËSI NGA E DJATHTA".

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që po vjen pas nesh e ka filluar këtë manovër para nesh.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në kthesa, duhen ndezur gjithmonë dritat e gjata.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të s'postoje mjetin sa më në të djathtë të karrexhatës, kur rruga është me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të shkelim në fillim pedalin e friksionit dhe pastaj atë të frenave.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kthehemi në afërsi të qendrës së kryqëzimit duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve gjithmonë, përgjatë krahut të majtë të rrugës me një sens lëvizje për qarkullimin, në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë me motor të fikur.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet kthimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet, që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e trafikndarësit.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të krijosh situata të rrezikshme për qarkullimin.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të zhvendosë ngarkesën dhe të lirojë rrugën.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё njё defekti në sistemin e frenimit.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё frenave të dorës të aktivizuara.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm në rastet kur duam të kthehemi majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përgjumje

Lista e testeve