Pyetja 1/30

Testi 82

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në orët e natës.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 40 km/orë në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për motorët me dy rrota.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të tejkalosh gjithmonë shpejtësinë 60 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur gjysmëbarrierat sapo kanë filluar të hapen.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i automjeteve të policisë.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti të cilin duhet të parakalojmë, nuk ka sinjalizuar për fillimin e një manovre të tillë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në një kryqëzim, për t’u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në bankine përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat me trafik të kufizuar, kur je i paautorizuar.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin "PARKIM".

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada automjetet që nuk kanë certifikate kontrolli teknik.

Lista e testeve

Në autostrada qëndrimi në korsinë e emergjencës lejohet në rastet kur kemi avari që e bën të pamundur vazhdimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Në autostrada shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e materialit të pa qëndrueshëm mbi rrugë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë dhe të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shenja hutimi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të të ndalojë edhe kur është ndezur semafori jeshil, nëse një këmbësor tenton të kapërcejë rrugën.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesi tё ndezjes së dritave të brendshme të kabinës së mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm deri gjysmë ore para lindjes së diellit nё kategoritë e rrugёve qё nuk bëjnë pjesë në autostrada dhe rruge interurbane.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues gjatë këmbimit me mjete të tjera.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij ulje të reflekseve

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit

Lista e testeve