Pyetja 1/30

Testi 81

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që hapja e dyerve, nuk përbën rrezik për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh trafikun.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 100 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur mjeti që na vjen prapa është më i madh se mjeti ynë.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që duan të kthehen nga e majta.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i japim gjithmonë përparësi vetëm mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një karrexhatë të një rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta mbarojmë manovrën duke kaluar në të djathtë të rrugës pa penguar apo krijuar rrezik për mjetin që sapo e parakaluam.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin "RRETHQARKULLIM", të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në anë të karrexhatës në raste shiu të fortë.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë me motor të fikur.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të mbash ndezur sinjalin tregues të krahut të majtë, që të bëhemi te dukshëm për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit në shërbimin taksi.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qarkullosh me një mjet me defekt në sistemin e frenimit.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë prania e akullit në rrugë.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të presë derisa këmbësorët të kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm natën jashtë qendrave të banuara edhe kur ndriçimi publik është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur ndjekin një mjet tjetër në distancë të afërt.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur nisemi nga vendi për të hyrë në qarkullim.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul nivelin e përqëndrimit në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të vazhdojë të përdorë mjete të çdo kategorie të lejedrejtimit të disponueshme prej tij, nëse vërtetohet se ka ndaluar përdorimin e tyre

Lista e testeve