Pyetja 1/30

Testi 80

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të vendosë paraprakisht kaskën mbrojtëse kur drejton një motor.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi nëpërmjet pasqyrave, për të evituar(shmangur) rreziqet e mundshme.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në rrugët me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që këmbehen me njëri tjetrin në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur gjysmëbarrierat sapo kanë filluar të hapen.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi në rrugët interurbane me tri korsi për çdo sens lëvizje, nëse kryqëzimi është i rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet duhet të ngushtohemi nga e djathta.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë energjikisht mbi pedalin e frenave.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të kthesave, në çdo kategori rruge.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e rezervuara për pushimin apo qëndrimin e autobusëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në një distancë prej 6 metrash nga hyrja e një garazhi.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të mbulojmë radiatorin me mbulesë të përshtatshme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të drejtosh mjetin ditën me dritën e targës të fikur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të mos kalojë kurrë kufijtë e shpejtësisë sё lejuar.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të ndalojë përpara tyre, për t’u dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm nga perëndimi i diellit deri në agim.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit gjatë qarkullimit ditën është i lejuar vetëm në raste emergjence.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues në çdo rast kur mund të verbojnë këmbësorët në rrugë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit euforinë

Lista e testeve