Pyetja 1/30

Testi 79

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë kutinë e shpejtësisë në marshin e parë të lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që jemi duke drejtuar.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje sipas gjatësisë së rrugës që përshkojmë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur rruga është me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të drejtohet mjeti në mënyrë të përshtatshme, sipas kushteve të rrugës.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në karrexhatat me dy korsi, për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjatë gjithë kohës kur qarkullohet në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në kurrize të rrugës, në karrexhatat me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që në karrexhatën që ka sens të kundërt të lëvizjes, nuk ka mjete.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë fort mbi pedalin e frenave dhe të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kthehemi në afërsi të qendrës së kryqëzimit duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kërkon që të vendosim mjetin në pushim pa krijuar pengesë për mjetet e tjera.

Lista e testeve

Gjatë pushimit të mjetit në një të përpjetë (pjerrësi ngjitëse), duhet të kujdesemi që leva e marshit të ingranohet në marshin me të lartë (të katërtin ose të pestin).

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada automjetet me gjendje teknike të keqe, me goma shumë të konsumuara, e me mangësi të dukshme të pajimeve e sistemeve funksionale të mjetit.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada kamionët me masë mbi 8 tonë që janë në gjendje të ecin me shpejtësi mbi 80 km/orë.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur kjo gjë është kushtëzuar gjatë lëshimit të lejedrejtimit dhe është e shënuar në të.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të parakalojë në çdo rast, për sa kohë që nuk ka sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të bëjë shumë kujdes kur në to, qarkullojnë fëmijë.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm nga perëndimi i diellit deri në agim.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur rrezikojnë të shkarkojnë baterinë e mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim në rreshta paralelë, edhe pa e ndryshuar korsinë.

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse ul aftësitë reaguese të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson veprimin kundër lodhjes

Lista e testeve