Pyetja 1/30

Testi 78

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të vendosë paraprakisht kaskën mbrojtëse kur drejton një motor.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet që në rrugët me pjerrësi të fortë në qytet, ta pozicionojë mjetin me rrotat drejtuese të kthyera nga ana e trotuarit ngjitur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit ne rrugët interurbane dytësore.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh karakteristikat e rrugës.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në raste mjegulle.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të përdorin korsinë e krahut të majtë për parakalime, kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet pa motor.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës tramvajet.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t’i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti të cilin duhet të parakalojmë, nuk ka sinjalizuar për fillimin e një manovre të tillë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të shtojë shpejtësinë për të lehtësuar parakalimin.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë nuk është e njëjtë në pjerrësi të ndryshme të rrugës.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të shkelim në fillim pedalin e friksionit dhe pastaj atë të frenave.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët qytetëse me pjerrësi zbritëse (në tatëpjeta).

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar e ndalon në çdo rast pushimin e mjeteve në afërsi të tij.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada motorët me cilindratë më të vogël se 150 cm³.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të përshtatim shpejtësinë e lëvizjes së mjetit sipas kushteve atmosferike duke e zvogëluar sipas rastit.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet qenë pjerrësitë zbritëse (tatëpjeta) të vendoset leva e marsheve në pozicionin neutral dhe të kontrollohet shpejtësia nëpërmjet frenave.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen kufijtë e shpejtësisë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtë qytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut).

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm ditën jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një parakalim, ditën dhe natën.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet brenda qendrave të banuara, por vetëm ditën.

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse ndryshon reflekset dhe koordinimin e lëvizjeve

Lista e testeve