Pyetja 1/30

Testi 76

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sinjalizojë marrjen e kthesës duke nxjerrë krahun jashtë dritares.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të manovrojë me shumë shpejtësi që të dalë nga zona e parkimit.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral(në afoljo).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e personave qe transportohen.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh vlerën maksimale të peshës së treguar në lejeqarkullimin e mjetit.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme t’u japësh përparësi të gjitha mjeteve në kryqëzim.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi në një rreth rrotullim.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur kryqëzimi është i rregulluar me punonjës trafiku.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet nëse diferenca e shpejtësive midis mjetit që kryen manovrën e parakalimit dhe atij që parakalohet, është shumë e vogël.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet që ka distancë të mjaftueshme, në lidhje edhe me pozicionin e automjetit që vjen përballë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar që si rregull, të lemë qendrën e kryqëzimit në krahun tonë të djathtë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi paraprakisht, nëse korsia ku do të futemi është e lirë përpara dhe prapa nesh në një hapësirë të mjaftueshme.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet si rregull, përgjatë krahut të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar edhe në kthesa.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me vijën që kufizon vendqëndrimin e mjeteve në anë të trotuarit.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të hiqet dëbora e mbledhur nga xhamat e mjetit.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të ndërrohet vaji i motorit.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të thajmë pjesët e jashtme të xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse nuk respektohet distanca e sigurisë nga njëri mjet në mjetin tjetër.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të mos kalojë kurrë kufijtë e shpejtësisë sё lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të montojë bori të fortë në mjet për t’u dëgjuar më shumë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm në rastet kur duam të kthehemi majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim në rreshta paralelë, edhe pa e ndryshuar korsinë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul nivelin e përqëndrimit në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar vetëm nëse qarkullon me shpejtësi të ulët

Lista e testeve