Pyetja 1/30

Testi 75

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral(në afoljo).

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh gjendjen e rrugës.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, çfarëdo lloji që të jenë.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në pjesë rruge ku fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy sense lëvizje dhe me tri korsi gjithsej, mund të lëvizin në rreshta paralele.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës tramvajet.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga korsia e shpejtimit, në një rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zmadhohet nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është në varësi të gjatësisë së mjetit përpara.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e djathta, si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të kthesave, në çdo kategori rruge.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në ditët dhe në orët që sinjali përkatës e ndalon.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kufizohet me vijë të verdhë, kur parkimi është me pagesë.

Lista e testeve

Në autostrada shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetet përpara.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur është shënuar ne lejedrejtimin, detyrimi për drejtuesin e mjetit që të përdorë ato për shikimin.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e frenave të dorës (të qëndrimit).

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë bllokimin e kamionit me pajisje të fiksuara akustike.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të presë derisa këmbësorët të kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesi tё ndezjes së dritave të brendshme të kabinës së mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë bëhet kryesisht kur qarkullojmë jashtë qendrave të banuara natёn kur nuk ka ndriçim publik të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar vetëm nëse qarkullon me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve