Pyetja 1/30

Testi 74

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë pastër xhamat e mjetit.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi vetëm mjeteve që janë në sensin e tij të lëvizjes.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë gjithmonë në rreshta paralele në rrugët me dy korsi dhe me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk i kalon kufijtë e lejuar të sinjalistikës rrugore.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur përdorim një mjet tjetër që nuk është i yni.

Lista e testeve

Në një rrugë me katër karrexhata, ato të mesit janë të rezervuara për parakalime.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të parakalojmë nga e majta nëse duam të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur rruga kryqëzohet me linjën hekurudhore të paruajtur me barriera dhe sinjale me drite të kuqe.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet që ka distancë të mjaftueshme, në lidhje edhe me pozicionin e automjetit që vjen përballë.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti që kemi prapa nuk ka filluar edhe ai këtë manovër.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të respektohet në mënyrë që të mos përplasemi me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga sistemi i ushqimit të automjetit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kryejë manovrën me shpejtësi në mënyrë që të shmangë mjetet që vijnë nga e djathta dhe nga e majta.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit nuk duhet të shkaktojë pengesa për qarkullimin.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët urbane pa trotuar.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me vijën që kufizon vendqëndrimin e mjeteve në anë të trotuarit.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të montohen zinxhirët në rrotat e pasme, edhe pse tërheqja është e përparme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen manovrat e forta duke vepruar me kujdes në timon.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen kufijtë e shpejtësisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të parakalojë në çdo rast, për sa kohë që nuk ka sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të vazhdojë të lëvizë edhe kur në rrugë, përballë tij gjendet një këmbësor që po e kalon atë, mjafton ti bjerë borisë.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar vetëm për rimorkiot, kur qarkullojnë komplekse mjetesh.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në tunelet rrugore, edhe ditën në çdo rast të fushëpamjes së dobët të pamjaftueshme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqëndrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin

Lista e testeve