Pyetja 1/30

Testi 73

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të sigurohet që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe me pasqyrat e mjetit.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të aktivizojmë frenin e dorës.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autoveturat.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim kur kafshët që gjenden në rrugë japin shenja frike.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur nuk ka sinjale të kufizimit të shpejtësisë.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy sense lëvizje dhe me tri korsi gjithsej, mund të lëvizin në rreshta paralele.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit pa sinjalizuar më parë manovrën.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në karrexhatat me dy korsi, për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i një mjeti të ndaluar përpara një "KALIMI NË NIVEL" pa barriera në pritje se po kalon treni.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të s'postoje mjetin sa më në të djathtë të karrexhatës, kur rruga është me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të ndezë sinjalin e krahut të djathtë për të treguar rrugë të lirë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga përmasat gabarite (kufitare) të automjetit.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të kemi sistemin e frenimit në kushte teknike optimale.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke ndezur paraprakisht sinjalin përkatës të drejtimit.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët me borë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e pushimit, duke zënë më shumë se një vend pushimi në parkim.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë me motor të fikur.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pa sistemuara e të pa fiksuara mirë.

Lista e testeve

Në autostrada hyrja nga korsia e shpejtimit bëhet duke u dhënë përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen kufijtë e shpejtësisë.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qëndrosh ose të lësh pushim mjetin në kurrize rruge.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të njoftojë me anë të borisë kalimin e tij.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të dalim nga rruga për të hyrë në një korsi ngadalësimi.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur kryejmë kthimin nga e majta.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve