Pyetja 1/30

Testi 72

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh madhësinë e motorit të mjetit që po drejtojmë.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës trolejbusët.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të kufizohet kujdesi vetëm për kufijtë minimale të shpejtësisë.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga një rrugë dytësore në një rrugë kryesore.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti të cilin duhet të parakalojmë, nuk ka sinjalizuar për fillimin e një manovre të tillë.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në gjysmëkarrexhata me tre korsi për sens lëvizjeje, për t’u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në korsinë e mesit.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u vendosur në çdo korsi, nëse në afërsi të kryqëzimit lejohet vendosja në rreshta paralele.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e përshtatura për pushim, kur rruga është e ndarë me korsi.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e rezervuara për pushimin apo qëndrimin e autobusëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Në autostrada qëndrimi i mjetit ndalohet përveç vendeve të parashikuara për këtë qëllim.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të mbajmë në funksion fshirëset e xhamave.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet kur kthehet djathtas, të pozicionohet përgjatë anës së djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të parakalojë në çdo rast, për sa kohë që nuk ka sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm ditën jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund të shkaktojë përgjumje të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson aftësinë dëgjimore dhe shikimin

Lista e testeve