Pyetja 1/30

Testi 71

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet t’u japë përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet gjatë lëvizjes në një rrugë të drejtë të kthejë kokën prapa.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të tregojë kujdes, ndaj lëvizjes së këmbësorëve.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh karakteristikat e rrugës.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 60 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur përdorim një mjet tjetër që nuk është i yni.

Lista e testeve

Në një rrugë me tri karrexhata, si rregull, duhet të qarkullojmë në karrexhatën e djathtë ose në karrexhatën e mesit.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i japim gjithmonë përparësi vetëm mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar jashtë qendrave të banuara, të qëndrosh dhe të parkosh mjetin.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur kemi para sinjalin "NDALIM QËNDRIMI".

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në rrugët interurbane me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet që ka distancë të mjaftueshme, në lidhje edhe me pozicionin e automjetit që vjen përballë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të shkelim në fillim pedalin e friksionit dhe pastaj atë të frenave.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u pozicionuar në korsitë që lejojnë kthimin nga e djathta.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që mjeti përpara nesh nuk ka sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar para kazanëve të mbeturinave anash rrugës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të pikave të karburantit ( më afër se 5 metra nga instalimet e destinuara për furnizim).

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rresht të dytë, mjeti duhet të lihet duke aktivizuar sinjalin e emergjencës.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet të bëhen aktivitete reklamimi dhe shitje produktesh, pa leje të posaçme.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që t’u jepet përparësi këmbësorëve që kalojnë në hapësirat e vendosura për ta.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të parkosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë shtresa e ngrirë mbi sipërfaqe në rrugës.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё temperaturës së lartё tё lëngut ftohës tё motorit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur janë duke u këmbyer me një mjet tjetër.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson veprimin kundër lodhjes

Lista e testeve