Pyetja 1/30

Testi 70

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi nëpërmjet pasqyrave, për të evituar(shmangur) rreziqet e mundshme.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim gjysmë orë para perëndimit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy sense lëvizje dhe me tri korsi gjithsej, mund të lëvizin në rreshta paralele.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet pa motor.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi natën, në zonat urbane që nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur mjeti që lëviz prapa nesh ka sinjalizuar për fillimin e manovrës së parakalimit.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga përmasat gabarite (kufitare) të automjetit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të respektojë gjithmonë mjetet që i vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në pistat e rezervuara për biçiklistët.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në bankine përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me panelin plotësues "VAZHDIMËSI".

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur rritet në rrugët me kurriz.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të aktivizojmë tërheqjen e dyfishtë, nëse mjeti është i pajisur me dy diferencialë.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë bllokimin e kamionit me pajisje të fiksuara akustike.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të ndalojë përpara tyre, për t’u dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të të ndezë fenerët, për të njoftuar këmbësorët se ata nuk kanë përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё temperaturës së lartё tё lëngut ftohës tё motorit.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesi tё ndezjes së dritave të brendshme të kabinës së mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm në çdo rast që ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij ulje të vëmendjes

Lista e testeve