Pyetja 1/30

Testi 69

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të vendosë paraprakisht kaskën mbrojtëse kur drejton një motor.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sistemojë objektet e mundshme brenda mjetit për të shmangur zhvendosjen e tyre gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të sigurohet që pushimi i mjetit në atë vend është i lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 110 km/orë në autostrada.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur këmbimi me mjetet përballë është i vështirë.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në anën e djathtë të karrexhatës me dy sense dhe një korsi për sens dhe në afërsi të kufirit të djathtë të saj.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy karrexhata duhet të qarkullojnë në karrexhatën e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në prani të sinjalit "NDALIM I SINJALIZIMIT ZANOR".

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të ndalojmë për t’u dhënë atyre përparësi, megjithëse jemi në ngjitje.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një rrugë me një sens lëvizjeje duhet të vendosemi në qendër të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në gjysmëkarrexhata me tre korsi për sens lëvizjeje, për t’u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në korsinë e mesit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar përmban detyrimin, që kur dalim nga parkimi, t’i japim përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet të bëhen gara shpejtësie.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të ndizen fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme që, nëse jemi në momentin e frenimit të mjetit, të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qëndrosh ose të lësh pushim mjetin në kurrize rruge.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qarkullosh me mjetin kur sa po i ke vendosur goma të reja.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë pjesë rrugë të rrëshqitshme.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё ndezjes së sinjalit të drejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm kur ka mjegull.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, gjatë qëndrimit apo pushimit në karrexhatë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin

Lista e testeve