Pyetja 1/30

Testi 68

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të futet në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të sigurohet që pushimi i mjetit në atë vend është i lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të kushteve të trafikut.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 40 km/orë në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta).

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të ndezë sinjalin e krahut të djathtë për të treguar rrugë të lirë.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të ndalojmë për t’u dhënë atyre përparësi, megjithëse jemi në ngjitje.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u vendosur në çdo korsi, nëse në afërsi të kryqëzimit lejohet vendosja në rreshta paralele.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kur është i kufizuar me vijë blu, lejon parkimin vetëm për mjetet "TAKSI".

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti mund të vendoset me rrotat e krahut të djathtë mbi trotuar, nëse tepron hapësirë e mjaftueshme për kalimtarët.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada automjetet që nuk kanë certifikate kontrolli teknik.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur forcon kontaktin midis gomës dhe asfaltit.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që mjetet të qarkullojnë me një shpejtësi të përshtatshme sipas kushteve të rrugës dhe të trafikut.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse lihen të hapura dyert e mjetit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të të ndalojë edhe kur është ndezur semafori jeshil, nëse një këmbësor tenton të kapërcejë rrugën.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar vetëm për rimorkiot, kur qarkullojnë komplekse mjetesh.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet brenda qendrave të banuara, por vetëm ditën.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të arritur vendin e parë të qëndrimit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit

Lista e testeve