Pyetja 1/30

Testi 66

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të sigurohet që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe me pasqyrat e mjetit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të aktivizojmë frenin e dorës.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet që nëse nuk ka vend për parkim, të parkojmë edhe para hyrjes të një garazhi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në rrugët me pjerrësi të forta.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të gjendjes teknike të automjetit.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në raste mjegulle.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy sense lëvizje dhe me tri korsi gjithsej, mund të lëvizin në rreshta paralele.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të kihen parasysh dispozitat ligjore në qarkullim.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh nëse, për të parakaluar, të duhet të kapërcesh vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës (teke ose e dyfishtë).

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet nëse diferenca e shpejtësive midis mjetit që kryen manovrën e parakalimit dhe atij që parakalohet, është shumë e vogël.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa krijuar rrezik apo pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke mos e bllokuar sensin e kundërt të rrugës ku po hyjmë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të kryqëzimeve të rregulluara me semafor.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve me drejtim të ndryshëm nga ato që udhëzojnë vijëzimet për parkimin e mjeteve kur zen më shumë se një vend.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rresht të dytë, mjeti duhet të lihet duke aktivizuar sinjalin e emergjencës.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada automjetet që nuk kanë certifikate kontrolli teknik.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetet përpara.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit në shërbimin taksi.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të kontrollohen pasqyrat anësore të mjetit përpara se të kryejmë manovrën për ndryshimin e korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të dëmtosh veprat e artit dhe impiantet që i përkasin rrugës.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të bëjë shumë kujdes kur në to, qarkullojnë fëmijë.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar vetëm kur qarkullohet ditën.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të dalim nga rruga për të hyrë në një korsi ngadalësimi.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm 500 metra pasi kemi kryer manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij ulje të reflekseve

Lista e testeve