Pyetja 1/30

Testi 64

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi veçanërisht, në rrugët që lejon qarkullimin edhe të kamionëve.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 40 km/orë në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 30km/orë për motomjetet, kur janë të ngarkuar me lëndë të rrezikshme, në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë vendosur dhe funksionojnë objektet zëvendësuese të barrierave ose gjysmëbarrierave.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e nënkalimeve për këmbësorët.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët urbane, duhet të kalojmë gjithmonë shpejtësinë 50 km/orë.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të vlerësojë diferencën mes shpejtësisë se mjetit të tij dhe mjetit që do të parakalojë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet e jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë përcaktohet edhe nga kushtet e trafikut.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të shtojmë shpejtësinë për të kaluar sa më shpejt pengesën.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në rastet kur ka më shumë se dy pasagjerë për të zbritur nga automjeti.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët qytetëse me pjerrësi zbritëse (në tatëpjeta).

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, të qëndrojmë në vend të sigurt.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të mos lejojmë veshjen e xhamave nga avulli.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё pёrdoren gjatё drejtimit të mjetit, kur nuk kërkojnë përdorimin e duarve.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë rruga e mbuluar me gjethe.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e vajit mbi asfalt.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë pjesë të ashpra të asfaltit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur ndriçimi publik është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur kemi ndërmend të ndalojmë jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve