Pyetja 1/30

Testi 63

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të manovrojë me shumë shpejtësi që të dalë nga zona e parkimit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku ka tabelë ‘’ndalim qëndrimi’’.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të çdo rasti kur shikon punonjës të policisë në rrugë.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim kur këmbësorët që ndodhen në rrugë, vonojnë të largohen.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të qarkullojnë si në korsinë e djathtë ashtu dhe atë të mesit, në një rrugë me dy sense lëvizje dhe me tri korsi gjithsej.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të parakalosh një mjet me dy rrota nëse për të kryer këtë manovër duhet të futesh në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet se mjeti që ka mbrapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që të kemi hapësirë të lirë me mjetin përpara të paktën 3 (tre) metra.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të s'postoje mjetin sa më në të djathtë të karrexhatës, kur rruga është me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në një kryqëzim, për t’u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin "RRETHQARKULLIM", të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të "KRYQËZIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e pushimit, duke zënë më shumë se një vend pushimi në parkim.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet sepse krijon pengesë për qarkullimin.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi në korsinë e emergjencës për një maksimum kohor prej 12 orësh.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përdorim vetëm sinjalet treguese të drejtimit.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse lihen të hapura dyert e mjetit.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë trashësinë e shtresës ballore të gomës.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur janë duke u këmbyer me një mjet tjetër.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse ul aftësitë reaguese të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve