Pyetja 1/30

Testi 62

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të futet në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi vetëm që nuk ka sinjale ndalimi për qëndrimin dhe pushimin e mjeteve.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë kutinë e shpejtësisë në marshin e parë të lëvizjes.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të qarkullojnë në qendër të karrexhatës kur rruga është e lirë.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të kufizohet kujdesi vetëm për kufijtë minimale të shpejtësisë.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga korsia e shpejtimit, ne një rrugë autostradale.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizje, nëse kryqëzimi është i rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje dhe mjeti përpara ka sinjalizuar se po ndalon në të majtë të rrugës.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet e jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë përcaktohet edhe nga kushtet e trafikut.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy korsi lëvizje me dy sense, duhet të vendosemi afër mesit (aksit) të karrexhatës dhe si rregull duhet të lëmë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të rrotullohemi gjithmonë përreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët urbane pa trotuar.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve me drejtim të ndryshëm nga ato që udhëzojnë vijëzimet për parkimin e mjeteve kur zen më shumë se një vend.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar është i kufizuar me vijë jeshile kur lejohet parkimi ditën dhe natën pa pagesë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pa sistemuara e të pa fiksuara mirë.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetet përpara.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të ngadalësohet shpejtësia.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që mjetet të qarkullojnë me një shpejtësi të përshtatshme sipas kushteve të rrugës dhe të trafikut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të shmangë krijimin e rreziqeve për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar natën, për të lejuar identifikimin e mjetit.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar me qëllim që të bëjë të mundur verifikimin e mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm nëse parkojmë në krahun e djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul nivelin e përqëndrimit në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij rritje të reflekseve

Lista e testeve